Αμφιμασχάλια – Η ιστορία τους

Με το από 12-2-1864 Β.Δ. εκδόθηκε κανονισμός για τη στολή του στρατού ο οποίος στην παράγραφο για την χωροφυλακή ανέφερε: «…Αι ωμοβελονίδες των αξιωματικών, αι ωμοβελονίδες και αι επωμίδες των υπαξιωματικών και χωροφυλάκων, διατηρούνται ως έχουσι».

Εξακολουθούσαν δηλαδή να φέρονται από το δεξιό ώμο, όπως ίσχυε απότ ην αρχή της ίδρυσης της χωροφυλακής. Σε ότι αφορά τις ωμοβελονίδες, δηλαή τα αμφιμασχάλια η ακροήλους η ιστορία έχει ως εξής : οι άνδρες της Χωροφυλακής όλων των βαθμών οι υπασπιστές του Βασιλιά και οι αξιωματικοί του Σωμάτων των επιτελών έφεραν πλεκτές βαμβακερές  η επέργυρες σειρίδες που κατέληγαν σε μεταλλικές ακμές οι οποίες ονομάζονταν βελονίδες.

Οι βελονίδες αυτές μετατράπηκαν σε ωμοβελονίδες με το Β.Δ. της 27-9-1952, οπότε καθορίστηκε να φέρονται από το δεξιό ώμο χρυσόπλεκτες από τους επιτελείς και υπασπιστές του Βασιλιά, αρυρόπλεκτες από του αξιωματικούς της Χωροφυλακής και βαμβακερές από του οπλίτες.

Οι δύο πλεξίδες κατέληγαν σε μεταλλικές ακμές και αναρτώνταν η μεν εσωτερική από το πρώτο κουμπί η δε εξωτερική κάτω από την μασχάλη και από το τέταρτο κουμπί. Το Υπουργείο Στρατιωτικών με την υπ΄ αρίθμ 17433 της 5-8-1856 διαταγή του ανακοίνωσε ότι μετά από βασιλική έγκριση οι ομωβελονίδες στη Χωροφυλακή θα φέρονταν στο εξής από τον αριστερό ώμο ακολούθησε όμως το Β.Δ. της 24.5.1866 στα άρθρα 196 και 207 του οποίου ορίστηκε να φέρονται στον δεξιό ώμο/ Οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν τελικά για την χωροφυλακή με το Β.Δ. της 8-3-1867 οπότε καθορίστηκε οριστικά τα αμφιμασχάλια να φέρονται από τον αρισθερό ώμο όπως τα έφερε και η Γαλλική χωροφυλακή από την οποία και παραλήφθηκαν.

Πηγή Κ. Αντωνίου Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής τόμος Α’ σελ. 575-576.

Αξιωματικός της Χωροφυλακής 1837 – Σχέδιο Ιωάννη Μυλωνά
Σχέδιο Ιωάννη Μυλωνά