Μέτρα και συστάσεις αφορώσαι την επιδημίαν της γρίπης – Διαταγή του 1957 απο το αρχείο μας.

Μέτρα και συστάσεις αφορώσαι την επιδημίαν της γρίπης
 
    Το Αρχηγείο της Χωροφυλακής ενεργώντας εντός του πλαισίου πρόληψης και εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για την προστασία των ανδρών των υπηρεσιών του ανά την ελληνική επικράτεια εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 47/1957 Εγκύκλιο Διαταγή του. 

     Με την Εγκύκλιο αυτή συστηνόταν: “Κατά συνέπειαν ευθύς ως τις αισθανθή τα πρώτα εκ της προσβολής της νόσου συμπτώματα ήτοι: αρθραλγίας, κεφαλαλγίαν, δυσκαταποσίαν, ή κοιλιακά άλγη, δέον να κατακλίνεται λαμβάνων θερμά ροφήματα και ασπιρίνην μετά κινίνης (ανά έν (1) δισκίον εξ εκάστου τρις (3) της ημέρας) αφιέμενος ελεύθερος υπηρεσίας βάσει της παρούσης επί 5νθήμερον.
    Γενικώς απαιτείται προφύλαξις, αποφυγή κοπώσεων, διανυκτερεύσεων, κ.λπ. καθ’  όσον η νόσος υποτροπιάζει και δεν καταλίπει ανοσίαν εις τους άπαξ προσβληθέντας…”.