Συνεργασία Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής και Επιτροπής Κοινωνικής Ηθικής Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων

Στο αρχειακό υλικό του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας φυλάσσεται αλληλογραφία χρονολογημένη και υπογεγραμμένη κατά το έτος 1952, από την οποία προκύπτει το ενδιαφέρον των υπηρεσιών της Ελληνικής Χωροφυλακής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια για την παροχή ουσιαστικής προστασίας και δημιουργίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις άγαμες μητέρες σε συνεργασία με την τότε Επιτροπή Κοινωνικής Ηθικής του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους για αξιοπρεπή διαβίωση, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.