Χωροφυλακή

Η Χωροφυλακή είναι ένα σώμα με Ιστορία και παράδοση. Η λαμπρά και ένδοξη σταδιοδρομία της δεν σκιαγραφείται σε λίγες γραμμές. Η Χωροφυλακή ιδρύθηκε το έτος 1833 λίγους μήνες μετά την άφιξη του Βασιλειά Όθωνα σε αντικατάσταση της Καποδιστριακής εκτελεστικής δυνάμεως υπολιταρχίας κατά το πρότυπο της Γαλλικής Χωροφυλακής που είχε αναδιοργανωθεί με διάταγμα το 1820.

Το νεοσύστατο σώμα αποτελούσε συμπληρωματικό μέρος του στρατού επειδή ασκούσε στρατονομικά καθήκοντα και γιατί η παγίωση της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας απαιτούσε σε πολλές περιπτώσεις σύμπραξη από το στρατό.

Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα Β.Δ. της 20 Μαίου 1833. Αρθρον 1ο Συσταίνεται χωροφυλακή σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαφυλάτει την κοινήν ασφάλειαν επιτηρούσα με άγρυπνο όμμα εις το να προλαμβάνειται πάσα διατάραξης της κοινής ησυχίας και να εμποδίζεται πάσα εγκληματική επιχείρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων οσάκις ήθελε πραχθεί έγκλημα τι. Χρέος της ιδίας είναι και να διατηρεί την ισχύν τον Νόμον καθόλιν την περιφέρεια του κράτους κατά τα στρατόπεδα και εις τον στρατόν.

Αρθρον 3. Το σώμα της χωροφυλακής σύγκειται από αρχηγόν του σώματος, μοιράρχους, υπομοιράρχους, καταλυματίαν, ενωμοτάρχας και χωροφύλακας εφίππους και πεζούς.

Εξέλιξη σημάτων Χωροφυλακής

 8                                2 (2)