Χαρτοφύλακας μεταφοράς εγγράφων έτους 1950

Χαρτοφύλακας μεταφοράς εγγράφων υπηρεσιακής αλληλογραφίας ετους 1950. Ευγενικη προσφορά του Αστυνόμου Ιορδάνη Μπιπερη